Forintosítási információ

Forintosítási információ

Tekintettel arra, hogy a Banif Plus Bank Zrt. 2016. december 31. napi hatállyal beolvadt a Cofidis S.A. francia hitelintézetbe, és a beolvadással egyidejűleg, a beolvadás napján a Bank hitel és pénzkölcsön nyújtási és pénzügyi lízing tevékenységének további folytatását átadta a Cofidis S.A. magyarországi fióktelepeként már jelenleg is működő Cofidis Magyarországi Fióktelepének (1066 Budapest, Mozsár utca 16., Cg.01-17-000367), így a Banif Plus Bank Zrt.-t terhelő, alább ismertetett kötelezettségeket 2017. január 1. napjától a Cofidis Magyarországi Fióktelepe teljesíti.  

 

GYAKORI KÉRDÉSEK

A Közzététel forintosítási kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatónkat itt olvashatja.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2015. évi CXLV. törvényben (Forintosítási törvény) előírtaknak megfelelően a Banif Plus Bank Zrt. elvégezte a fel nem mondott devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfelek esetében a forintosítást 2016. január hónapban, 2015. december 1. napjára visszamenő hatállyal.  Ennek megfelelően 2016. február hónaptól Ön már a forintosítást követő új törlesztőrészletet fizeti a Banif Plus Bank Zrt. részére. Az Ön által a jogszabályban meghatározott árfolyamtól eltérő árfolyammal már megfizetett törlesztőrészletek – árfolyameltérésből eredő – különbözete a Forintosítási törvényben előírtaknak megfelelően a 2016. márciusi törlesztőrészletben kerül elszámolásra. A 2016. márciusi törlesztőrészletet tartalmazó csekket  2016. február hónapban postázzuk Önnek. Kérjük, hogy a 2016. március havi törlesztőrészletet abban az esetben is a főadós levelezési címére megküldésre kerülő csekken fizesse meg, ha az Ön szerződéséhez csoportos beszedés tartozik. A 2016. március havi törlesztőrészletet csekken történő megfizetése minden forintosított ügyfelünk számára ingyenes.

Ha Ön február hónapban nem kapja meg 2016. márciusi törlesztőrészletet tartalmazó levelünket és a csekket kérjük, jelezze felénk e-mailben, a kapcsolat@cofidis.hu e-mail címen, illetve telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06-1-505-5000-es telefonszámon keresztül.

Milyen hitelekre vonatkozik a forintosítás?

A törvény azokra a hitelekre vonatkozik, amelyek kötelezettje 2015. augusztus 31-én,

 • fel nem mondott deviza és devizaalapú fogyasztói kölcsön- és pénzügyi lízingszerződéssel rendelkezik, amelyeket eddig nem érintett a forintosítás,
 • vagy felmondott deviza és devizaalapú kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésből eredő, de a hitelezőnél vagy a vele összevont felügyelet alá tartozó pénzügyi intézménynél még nyilvántartott követeléssel rendelkezik.

Miért jó számomra a forintosítás?

Ha Ön elfogadja a forintosítást, akkor megszűnik az árfolyam kockázat, a hátralévő futamidő alatt kiszámíthatóbb lesz a havi fizetési kötelezettsége és az árfolyamváltozás miatt többé már nem növekedhet a törlesztőrészlet.

Milyen árfolyamon forintosítják a tartozásom?

A Magyar Kormány és a Magyar Bankszövetség megállapodása alapján a tartozások összegét a 2015. augusztus 19-én érvényes MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamon számítják át, ami a svájci frank alapú hiteleknél 287,20 forint, az euró alapú hiteleknél 309,20 forint.

A fenti árfolyamból a fogyasztók azonban további kedvezményt kapnak.

Az Önt érintő tényleges átváltási árfolyam megegyezik a jelzáloghitelek forintosítása során alkalmazott szintén kedvezményes árfolyammal, amely a svájci frank alapú hiteleknél 256,47 forint az euró alapú hiteleknél 308,97 forint volt.

A két árfolyam különbözetéből adódó kedvezmények összegét a pénzügyi intézmények elengedik.

Milyen típusú törlesztőrészlettel kell számolnom a forintosítás után?

A forintra átváltást követően azonos összegű törlesztőrészletekkel kell számolnia (annuitásos törlesztés). Ez azért előnyös, mert minden hónapban ugyanakkora összeget kell majd fizetnie, így kiszámíthatóvá válik a hitel törlesztése. Az átváltást követően a törlesztőrészlet összege csak a kamatváltozásból eredően változhat.

Meddig kell kiküldeni a forintosításról szóló tájékoztató levelet?

Fel nem mondott hitelek esetében a forintosítási ajánlatról szóló tértivevényes tájékoztató kiküldésének határideje 2015. december 15.

Mikori tartozás kerül forintosításra?

A ténylegesen forintosításra kerülő összeg a 2015. novemberi esedékességi napot követő napon, de legkésőbb a december 1-jét követően fennálló tartozásra vonatkozik.

Kinek kerül megküldésre a tájékoztató?

Az ajánlatot tartalmazó tájékoztató levelet tértivevényesen a főadós részére kell megküldeni a bejelentett értesítési címre. Ha a főadós címe a korábban megadottól eltér, akkor az új címét 2015. október 31-ig kell írásban bejelentenie a szolgáltatójának.

Ki kérheti még a tájékoztató levelet?

Az adós, az adóstárs, vagy a kezes (másolatra jogosultak) az elszámolás honlapon történő közzétételét követő 30 napon belül írásban kérheti, hogy a pénzügyi szolgáltató küldje meg számára a tájékoztatás másolatát.

Mikortól kell az új törlesztőrészletet fizetni?

A fel nem mondott szerződések esetében 2015. decemberétől már az új törlesztőrészletet kell fizetnie.

Emelkedhet-e a törlesztő részletem vagy a hátralévő futamidő?

Törlesztőrészlet emelkedésre, illetve futamidő hosszabbításra elsősorban akkor kell számítania, ha van késedelmes tartozása, vagy az árfolyam-különbözetet az eredeti szerződése alapján eddig nem fizettették meg Önnel, hanem a tőketartozáson felül, egy külön nyilvántartás szerint további tartozásként halmozódott.

A törlesztőrészlet meghatározásakor a tőketartozásba bele kell számítani a késedelmes követelésrészt és a még nem esedékes követeléseket is.

 • Ha a szerződéskötéstől számított futamidő nem éri el a 12 évet, akkor maximum 15%-kal nőhet a törlesztőrészlet.
 • Ha a szerződéskötéstől számított futamidő eléri a 12 évet, akkor 15%-nál nagyobb mértékben is nőhet a törlesztőrészlet, viszont ebben az esetben sem nőhet 25%-kal nagyobb mértékben.
 • Ha az átváltást követően 25%-nál is magasabb lenne az új törlesztőrészlet emelkedése akkor a futamidőt kell meghosszabbítani.

Szerződéskötéstől számított futamidő kevesebb,                 mint 12 év       12 év vagy több

Törlesztőrészlet lehetséges emelkedésének mértéke             max. 15%        max. 25%

Ki viseli a szerződésmódosítás költségeit?

A szerződésmódosítás költségeit teljes egészében a pénzügyi intézmény viseli, a fogyasztókra a költségek még részben sem terhelhetőek át.

Keletkezhet-e túlfizetésem a forintosítás során?

Ha Ön nem kéri a forintosítás mellőzését, a pénzügyi intézmények a forintban meghatározott esedékes törlesztőrészletet utólagos elszámolással állapítják meg. Ez azt jelenti, hogy az Ön által novemberben, decemberben, esetleg januárban megfizetett törlesztőrészletek összege eltérhet a forintra átváltás során kiszámított új törlesztőrészlet összegétől, így akár túlfizetése is keletkezhet.

Mi történik a túlfizetésem összegével?

Az új törlesztőrészletek és a már megfizetett törlesztőrészletek közötti különbséggel a pénzügyi intézménynek el kell számolnia.

 • Ha túlfizetése keletkezik, a pénzügyi intézmény azt a szerződés módosításától számított 60 napon belül, a legközelebb esedékes második törlesztőrészlet összegében számolja el.
 • Ha a szerződés a szerződésmódosítás következtében megszűnik és a szolgáltató ismeri az Ön fizetési számlájának számát, akkor haladéktalanul át kell utalnia Önnek a túlfizetés összegét. Erről a következő törlesztőrészletről szóló tájékoztatóban értesíteni kell Önt.
 • Ha nem ismeri a szolgáltató a fizetési számlájának számát, akkor haladéktalanul tájékoztatnia kell Önt a túlfizetés tényéről és a visszafizetés módjáról. A számlaszámának megadását követően pedig a túlfizetés összegét át kell utalnia Önnek. Ha nem jelenti be a fizetési számlája számát, akkor ezt az összeget a pénzügyi intézménynél készpénzben veheti fel.

Mi a teendő, ha nem kívánok élni a forintosítással?

Írásban szükséges nyilatkoznia az Adósnak arról, hogy a szerződés módosítását nem fogadja el, mégpedig a tájékoztató levél kézbesítésétől számított 30. napig. Ha ezt nem teszi meg az ügyfél, a kézbesítéstől számított 31. napon a szerződése forintosításra kerül. A szerződésmódosítás hatálya 2015. december 1-re visszamenőleg áll be.

Később is lehet kérni a forintosítást a törvény biztosította feltételekkel?

Ha most nem fogadja el a pénzügyi szolgáltatója forintosításra vonatkozó szerződésmódosítási ajánlatát, később már nem lesz lehetősége ezekkel a kedvezményes feltételekkel élni.

Mikor kérheti az örökös a forintosítás mellőzését?

Ha a szerződés egyedüli kötelezettje (adósa) elhalálozott és hagyatéki eljárás van folyamatban, a szerződés automatikusan módosul, de az örökös a hagyatéki eljárás jogerős befejezésétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozhat arról, hogy a szerződés módosítását nem fogadja el. A nyilatkozatot írásban, bizonyítható módon (ajánlott feladással, tértivevénnyel) kell eljuttatni a pénzügyi szolgáltatóhoz.

Hova fordulhatok panasszal a forintosítással kapcsolatban?

Az alábbi esetekben élhet panasszal:

 • ha nem kapta meg határidőben a tájékoztató levelet,
 • ha nem ért egyet a forintra váltás számításával,
 • vitatja a kamat számítását vagy
 • az új törlesztőrészleteket tartalmazó táblázat adatainak megfelelőségét.

A forintosítással kapcsolatban írásban (levél, e-mail, fax), kizárólag a pénzügyi intézményénél tehet panaszt, amit a beérkezést követő 60 napon belül meg kell az intézménynek válaszolnia.

Levelezési cím: 1553 Budapest, Pf. 1553/90

E-mail cím: kapcsolat@cofidis.hu

Fax szám: 06 1 505 5001

A Magyar Nemzeti Bank oldalán részletesen olvashat a forintosításról

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/vezeto-hirek/nem-jelzalog-alapu-fogyasztoi-deviza-es-deviza-alapu-hitelek-forintositasa