Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Mi alapján és milyen célból kezeli a Cofidis személyes adatokat? 

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely és ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Váci út 96-98., „Cofidis”) a tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájáruláson alapul, az alábbi kiegészítésekkel. A jelen tájékoztató értelmében érintett az a személy, akinek az adatait a Cofidis kezeli, azaz a Lízingbevevő/Adós, a Társ Lízingbevevő/Adóstárs, a Kezes, valami az a személy, aki a Cofidis termékei felől érdeklődik és ezért személyes adatokat bocsát a Cofidis rendelkezésére. A jelen tájékoztatóban Lízingbevevő alatt az Adós, a Társ Lízingbevevő és az Adóstárs is értendő, kivéve, ha a jelen tájékoztató eltérően rendelkezik. A jelen tájékoztatóban használt „lízing” és „lízingszerződés” kifejezések alatt hitel, kölcsön, illetve hitelszerződés és lízingszerződés is értendő, kivéve, ha a jelen tájékoztató eltérően rendelkezik.

 • Az érintett a lízing igénylés benyújtása során írásban kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a lízingkérelemben és a csatolt dokumentumokban rögzített, illetve a telefonbeszélgetés során rögzített személyes adatait a Cofidis a lízingkérelem elbírálása, a lízingszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, kockázatelemzés és statisztika készítése céljából (az adatkezelés célja) a személyes adatok védelméről, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló jogszabályoknak megfelelően kezelje, és tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és adatainak kezelése a hozzájárulásán alapul.
 • Az érintett hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Cofidis számítástechnikai eszközökkel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozás keretében a lízingkérelem elbírálása során jellemzői értékelését elvégezze. A Lízingbevevő  (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) személyes adatai addig kezelhetőek, ameddig ez a lízingkérelem elbírálásához, a Cofidis jogszabály által előírt, illetve a lízingszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve ameddig a Cofidis követeléseinek érvényesíté­séhez szükséges. A Cofidis a lízingkérelem kedvezőtlen elbírálása esetén az érintett személyes adatait, illetve az azokat tartalmazó iratokat 30 napon belül megsemmisíti, illetve megsemmisítésre a részére iratmegsemmisítés kiszervezett tevékenységet végző társaság részére átadja, kivéve, ha az érintett hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Cofidis a lízingkérelmében és a lízing igénylés során megadott alábbi személyes adatait: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, lízingkérelme elutasítása esetén is hirdetés, közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljából tárolja, kezelje, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül megkeresse, és értesítse kölcsöntermékeiről és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik személyek termékeiről. A Lízingbevevő az ilyen értesítését küldését bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül és a Cofidis bármelyik elérhetőségén megtilthatja. A Cofidis részére iratmegsemmisítés kiszervezett tevékenységet végző társaság a megsemmisítést az átvételtől számított 24 órán belül teljesíti.
 • A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény szerint a Cofidis köteles a Lízingbevevő  személyes adatait továbbítani az Üzletszabályzat 7. pontjában meghatározott feltételek fennállta esetén a Központi Hitelinformációs Rendszerbe, a lent részletesen ismertetett esetekben.
 • Ezen felül Cofidis a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint köteles a törvényben meghatározott esetekben a banktitok kiadására vonatkozó kötelezettségeinek eleget tenni.

  Milyen személyes adatokat kezel a Cofidis?

 • Az érintett személyi azonosító és lakcím adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím), személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány adatait, telefonszámot, email címet.

Az érintett jövedelmi, vagyoni viszonyaira, iskolai végzettségre, képzettségre, háztartásban együtt élőkre, eltartottakra, rezsiköltségre vonatkozó adatokat.

Hogyan kezeli a Cofidis a telefonbeszélgetéseket?

A Cofidis a telefonon közölt ügyfélpanaszokat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288. § (2) bekezdése alapján köteles rögzíteni és a hangfelvételeket öt évig megőrizni. A Cofidis továbbá az ügyfélkiszolgálás színvonalának növelése, valamint a telefonon elhangzott, szerződések létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos, szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő nyilatkozatok dokumentálása és nyomon követhetősége érdekében rögzíti a nem panasz tárgyú telefonbeszélgetéseket is, amelyeket szintén öt évig őriz meg. Nem panasz tárgyú telefonbeszélgetés esetén a rögzítés jogalapja a hívó/hívott fél jelen, illetőleg a hívások megkezdésekor adott tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, illetve – ha a hívott vagy hívó fél egyben Lízingbevevő  is – a lízingszerződés megkötését megelőzően tett nyilatkozata. Amennyiben a hívó/hívott fél – a panaszkezelés esetét kivéve – nem kívánja, hogy a beszélgetés rögzítésre kerüljön és ezt a hívás folyamán jelzi, a Cofidis biztosítja a nem rögzített vonalon vagy személyesen, az ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézés lehetőségét. A hívó/hívott fél kérésére a Cofidis biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet. A hívó/hívott fél jogosult a nem panasz tárgyú telefonbeszélgetések rögzítéséhez adott hozzájárulása visszavonására, amely esetben a - nem panasz tárgyú - telefonbeszélgetés 30 napon belül törlésre kerül.

Hogyan kezeli a COFIDIS a valós idejű ügyfél-átvilágítás során rendelkezésre bocsátott adatait?

Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása esetén a Cofidis Magyarországi Fióktelepe biztonságos, védett, az Ernst and Young Kft. által auditált elektronikus hírközlő eszköz („Alkalmazás”) útján végzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) által előírt, az ügyfél azonosítására és személyazonosságának igazoló ellenőrzésére irányuló ügyfél-átvilágítási kötelezettségét („valós idejű ügyfél-átvilágítás”).

A valós idejű ügyfél-átvilágítás során a teljes kommunikációt, ideértve a valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos valamennyi tájékoztatást és az Ön ehhez történő kifejezett hozzájárulását a Cofidis visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti. A valós idejű ügyfél-átvilágítás során Ön bármikor jogosult az adatrögzítéshez való hozzájárulását visszavonni.

Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során birtokába jutott okiratot, illetve annak másolatát, beleértve a jelen valós idejű ügyfél-átvilágítás azonosítás során birtokába jutott okiratot is, minden egyéb, az üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett iratot, illetve azok másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc évig köteles megőrizni. A Magyar Nemzeti Bank, a NAV Pénzmosás elleni Információs Irodája, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a Cofidis ezen adatokat a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

Kérésére a Cofidis lehetővé teszi az Ön számára az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatoknak az adatkezelés céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Mit tehet az érintett, ha személyes adataival kapcsolatos kérdése vagy panasza van?

Az érintettnek joga van a Cofidistől (1133 Budapest, Váci út 96-98., www.cofidisauto.hu) kérni, hogy a rá vonatkozóan kezelt személyes adatokat megismerje, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelés kivételével – azok törlését kérje, továbbá – célszerűen egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően – panaszt tehet a Cofidisnél az adatkezelést illetően a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 1133 Budapest, Váci út 96-98. postacímére írt levelével, vagy a kapcsolat@cofidis.hu e-mail-címre írt elektronikus levelével. Ezen túl az érintettet megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti tiltakozás joga, továbbá az érintettnek  lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c,; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu) eljárását kezdeményezni, illetőleg – az érintett döntése szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

Kinek továbbíthatja a Cofidis a személyes adatokat?

 • A Cofidis az alábbi, kiszervezett tevékenységet végző adatfeldolgozók részére továbbíthat személyes adatokat, a megjelölt feladatok ellátása érdekében és ahhoz szükséges mértékben:

– BINARIT Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1139 Budapest, Váci út 95.): az EURO-INFORMATION S.A.S. által üzemeltetett informatikai rendszer és a Központi Hitelinformációs Rendszer közötti adatkapcsolat megteremtését célzó szoftver üzemeltetése

– EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.): a Cofidis által ügyfeleinek küldendő levelek nyomtatása és a levelek címzése, borítékolása

– Díjbeszedő Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.): a hitelszerződésekhez kapcsolódó dokumentumok archiválása

– REISSWOLF BUDAPEST Adat- és Dokumentumkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Illatos út 6.): iratmegsemmisítés

– EURO-INFORMATION S.A.S. (34 rue du Wacken 67000 Strasbourg, Franciaország): informatikai rendszerek üzemeltetése, karbantartása, ezen belül adatok tárolása, mentése, archiválása, konverziója, felhasználói támogatás

– MarketPoll Piac- és Közvélemény-kutató Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Városház u. 3-5. 2. em. 3/a.): piackutatási, elemzési tevékenység, vevői piac,versenytársak piacának vizsgálata

- Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Róna utca 120-122.): a Cofidis által ügyfeleinek küldendő levelek nyomtatása és a levelek címzése, borítékolása

- a Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alvállalkozójaként: PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 53.): a Cofidis által ügyfeleinek küldendő levelek nyomtatása és a levelek címzése, borítékolása

- Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): a Cofidis ügyfeleitől visszaérkezett levelek kategorizálása és konverziója

- Iron Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.): digitalizálási és iratkezelési szolgáltatás

- T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 56.): adatbázis létrehozása, statisztikák, menedzsment riportok készítése

- a T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság alvállalkozójaként: Mobile Engine Szoftverfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest, Paulay Ede utca 50.): adatbázis létrehozása, statisztikák, menedzsment riportok készítése

 • Lízingbevevő, a Társ Lízingbevevő és a Kezes kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Cofidis a Lízingbevevő, a Társ Lízingbevevő  és a Kezes részére a másik fél lízingszerződéshez kapcsolódó személyes adatairól is tájékoztatást adhat. 

  Ezen kívül a Lízingbevevő  (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) felhatalmazza a Cofidist, hogy a banktitoknak minősülő, a személyes adataira, a pénzügyi helyzetére, az üzleti tevékenységeire, az üzleti kapcsolataira és szerződéseire vonatkozó adatait az Argosyn és Banque Fédérative du Crédit Mutuel csoport tagjai részére kockázatelemzés és statisztika készítése céljából, továbbá harmadik személyek részére a Lízingbevevő  lízingszerződés alapján fennálló tartozása behajtása céljából továbbítsa. A Lízingbevevő  (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy a Cofidis pénzügyi közvetítői számára adatot szolgáltathat a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan.

  Amennyiben a Lízingbevevő  hitelfedezeti biztosítási szolgáltatást igényel, a Lízingbevevő  hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Cofidis a banktitoknak minősülő adatait és személyes adatait a Biztosító részére továbbítsa, kizárólag a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások szerződésszerű nyújtása érdekében. Ilyen adatok különösen a következők: a Lízingbevevővel  aláírt lízingszerződésben foglaltak; a fennmaradó fizetendő tőke összege, a teljes tartozás összege, a teljesített törlesztések. A Lízingbevevő  hozzájárul ahhoz, hogy a Cofidis a Biztosító kérésére a lízingszerződés egy másolatát a Biztosítónak átadja. A Lízingbevevő  hozzájárul ahhoz is, hogy a Cofidis mint a Biztosító biztosításközvetítője a Lízingbevevő  személyes és egészségügyi adatait a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés érdekében kezelje.

  Lízingbevevő  (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) kijelenti, hogy a szerződéskötés körében szükséges ügyfélátvilágítás és adósminősítés, a lízingszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, illetve a Cofidis lejárt követelésének érvényesítése körében felhatalmazza a Cofidist a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek és a személyes adatok védelméről, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló jogszabályoknak megfelelően, hogy a lízingkérelemben/lízingszerződésen feltüntetett személyes adatait az alábbiakban megjelölt adatbázis-kezelőktől lekérdezze:

 •  a BISZ Zrt. által üzemeltetett központi hitelinformációs rendszer;
 •  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisai;
 • Számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TAKARNET);
 •  Publikus adatbázisok (Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatbázisa, Opten cégtár, Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatbázisai).

  Lízingbevevő  (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) felhatalmazza a GIRO Zrt.-t, hogy adatait a Girinfo Adatfeldolgozási Szolgáltatás keretében feldolgozza. A Girinfo Adatfeldolgozási Szolgáltatás keretében a GIRO Zrt. a fenti adatbázis-kezelőktől és adatbázisokból jogszerűen adatokat dolgoz fel és továbbít az adatigénylők részére a GIRO Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott módon és feltételekkel.

  Lízingbevevő  (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) kifejezetten hozzájárul ahhoz továbbá, hogy a Cofidis a Lízingbevevő  (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) személyes adatait, az általa benyújtott, bemutatott vagy a Cofidis által lekérdezett okmányok arcképét, aláírás mintáját azonosítsa, illetve a személyazonosításhoz használt okiratairól másolatot készítsen, és azt a Pmt. szabályainak megfelelően az Üzletszabályzat 3.4 pontjában rögzítettek szerint megőrizze.

  Hogyan kezeli a Cofidis a honlapján keresztül eljuttatott személyes adatokat?

  A Cofidis a www.cofidisauto.hu honlapon keresztül eljuttatott személyes adatokat is jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. A Cofidis mint a www.cofidisauto.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében honlapján sütiket (cookie-kat), azon belül kiemelten munkameneti, hirdetési és böngészést támogató sütiket használ. A sütik egy olyan, betűk és számok jelsorozatából álló szöveges állományt jelentenek, amelyek önmagukban semmilyen módon nem teszik lehetővé a személyes beazonosítást, mindössze a böngészőnek a felismerésére alkalmasak. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

   

  A honlapot használók hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatás során a Cofidis egy vagy több sütit küldjön a számítógépükre, amely(ek) révén a böngésző egyedileg azonosítható lesz. Egyéb szolgáltatók a sütik segítségével tárolják azt a tényt, hogy a felhasználó korábban már meglátogatta a Cofidis honlapját, és így a Cofidis hirdetései megjelenhetnek az adott harmadik fél – mint például a Google – hirdetési hálózatához tartozó weblapokon. Ezen rendszer segítségével a Cofidis semmilyen adatot nem szerez arról, hogy a Lízingbevevő milyen oldalakat látogatott meg, mindössze lehetővé teszi azt, hogy a honlapon korábban megforduló látogatók számára nagyobb valószínűséggel jelenjen meg a Cofidis hirdetése.

   

  A Google sütik tiltására az alábbi webhelyen van mód: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/

  Egyéb külső szolgáltatók sütijeinek a tiltása pedig az alábbi oldalon lehetséges: http://www.networkadvertising.org/choices/

  Továbbá a böngészőprogramokban is engedélyezhető vagy letiltható a sütik használata.

   

  Milyen szabályok vonatkoznak a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezelésekre?

  A Lízingbevevő külön hozzájárulása esetén a lízingkérelem elbírálását követően, a lízingszerződés fennállása alatt és az azt követő 5 évig, vagy a lízingkérelem elutasítását követő 5 évig a Cofidis a lízingkérelemben és a lízingigénylés során illetve a szerződés létrejötte esetén a szerződés fennállása alatt szóban vagy írásban megadott alábbi személyes adatokat: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám hirdetés, közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljából tárolja, kezeli, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül a Lízingbevevőt  megkeresheti, és értesítheti kölcsöntermékeiről és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik személyek termékeiről. A Lízingbevevő  az ilyen értesítését küldését bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül és a Cofidis bármelyik elérhetőségén megtilthatja.

  Kik ismerhetik meg a Cofidis által kezelt személyes adatokat?

  A személyes adatokat a Cofidis azon munkavállalói és kiszervezett tevékenységet végző adatfeldolgozói ismerhetik meg, akik számára az adatok ismerete a jogszabályokból, valamint a lízingszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése körében szükséges vagy lehetséges. Ezen munkakörök a Cofidisnél különösen az ügyfélszolgálati, értékesítői, hitelbírálati, behajtási, elemzői, pénzügyi, kontrolling és informatikai tevékenységgel kapcsolatos, valamint az ellenőrzési és compliance jellegű munkakörök. A Lízingbevevő  (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) adatait ténylegesen is megismerő személyek körét az adott szerződés és annak teljesülésének egyedi sajátosságai határozzák meg.

  Hogyan védi a Cofidis a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől?

  Az adatkezelés és adatfeldolgozás során a Cofidis és adatfeldolgozói a kor technikai követelményeinek megfelelő fizikai és informatikai biztonsági eszközökkel gondoskodnak az adatok biztonságáról. A Cofidis Informatikai Biztonsági Szabályzatban rögzíti az adatbiztonsághoz kapcsolódó belső részletszabályait. A Cofidis az adatfeldolgozóival kötött szerződéseiben rögzíti az elvárt adatbiztonsági követelményeket. A Cofidis a teljes körű adatbiztonság érdekében törekszik arra, hogy olyan adatfeldolgozókkal szerződjön, akik megfelelnek a vonatkozó nemzetközi szabványoknak és erről tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az adatbiztonsági követelményeknek való megfelelést igazoló tanúsítványok meglétét a Cofidis rendszeresen ellenőrzi.

  Milyen speciális adatkezelési szabályok vonatkoznak a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR)?

  TERMÉSZETES SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  A Cofidis köteles a Lízingbevevő  és a Társ Lízingbevevő (a jelen fejezet szempontjából a továbbiakban együttesen: Lízingbevevő) alábbi Azonosító Adatait lejelenteni a KHR-be:

  a) név,

  b) születési név,

  c) születési idő, hely,

  d) anyja születési neve,

  e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb,a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma,

  f) lakcím,

  g) levelezési cím,

  h) elektronikus levelezési cím.

   

   

  A Cofidis köteles az alábbi, az adatszolgáltatás tárgyát képező adatokat lejelenteni a KHR-be:

  a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),

  b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,

  c) ügyféli minőség (adós, adóstárs),

  d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,

  e) amennyiben a Lízingbevevő  az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy az ezen feltételek szerinti késedelem bekövetkezésének időpontja, illetve az ezen időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege.

  f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,

  g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,

  h) amortizáló hiteleknél az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme,

  i) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,

  j) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.

   

  A Cofidis a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja a Lízingbevevő  Azonosító Adatait, valamint az igénylés elutasításának időpontját és indokát, az okirati bizonyítékokat, a jogerős bírósági határozat számát, az eljáró bíróság megnevezését, a határozat rendelkező részének tartalmát, ha a hiteligénylő vagy Lízingbevevő  a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274-277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

  A készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására és ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására jogosult referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja továbbá annak a természetes személynek a referenciaadatait, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában vagy a Btk. 374. § (5) bekezdésében és 393. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

  A Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja azoknak a természetes személynek a referenciaadatait, akik az adósságrendezési eljárásba adósként, adóstársként vagy egyéb kötelezettként bevonásra kerültek.

  A Lízingbevevőnek  jogában áll eldönteni, hogy hozzájárul-e a jelen pont szerinti adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ha a Lízingbevevő  a referencia adatok átvételéhez nem járul hozzá, akkor csak a lejárt és meg nem fizetett tartozással kapcsolatos, a hiteligénylő vagy Lízingbevevő  szerződés megkötésének kezdeményezése során történő valótlan adatközlésre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélésre és adósságrendezési eljárásban való részvételére  vonatkozó fenti adatok, valamint a hozzájárulás megtagadására vonatkozó adatok adhatók át egy újabb hiteligénylés során  valamely pénzügyi intézmény részére, feltéve, hogy lejárt és meg nem fizetett tartozás esetén a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év még nem telt el. Amennyiben a Lízingbevevő  adatai átvételéhez hozzájárul, akkor ez azt jelenti, hogy ha a Lízingbevevő  valamely pénzügyi intézménnyel hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, elektronikus pénz kibocsátására, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel nyújtására vagy értékpapír-kölcsönzésre irányuló szerződést kíván kötni, úgy a szerződés megkötését megelőzően ez a pénzügyi szervezet a szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához ellenőrizheti (átveheti) a Lízingbevevő  jelen pont szerinti adatait.

  A Lízingbevevő  a fenti pont szerinti adatait - kivéve a lejárt és meg nem fizetett tartozással kapcsolatos, a hiteligénylő vagy a Lízingbevevő  szerződés megkötésének kezdeményezése során történő valótlan adatközlésre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélésre és adósságrendezési eljárásban való részvételére  vonatkozó fenti adatokat - a KHR addig tartalmazza, ameddig a Lízingbevevő  és a Cofidis között fennálló szerződés meg nem szűnik. Ugyanakkor a Lízingbevevő  a Cofidis útján írásban kérheti, hogy adatai a szerződéses jogviszony megszűnését követő további, de legfeljebb öt évig még szerepeljenek a KHR-ben. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulás írásban bármikor visszavonható.

  A Cofidis köteles minden hónapot követő ötödik munkanapig átadni a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a lízingszerződés szerint fennálló tőketartozás összegére és pénznemére, valamint a szerződéses összeg törlesztő részletének összegére és devizanemére vonatkozó adatokat.

  A Cofidis – amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadást követően legfeljebb öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a Lízingbevevőt  az adatátadás megtörténtéről.

   

  VÁLLALKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  A lízingszerződés megkötését megelőzően a Cofidis köteles a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átvenni minden, a vállalkozásokról a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplő referenciaadatot.

  Amennyiben a lízingszerződés megkötésre kerül, a Cofidis, mint referenciaadat-szolgáltató köteles a vállalkozás Lízingbevevő  alábbi Azonosító Adatait írásban a KHR részére átadni:

  Azonosító adatok:

  a) cégnév, név,

  b) székhely,

  c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,

  d) adószám.

  Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:

  e) a szerződés típusa és azonosítója (száma),

  f) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,

  g) a szerződés megszűnésének módja,

  h) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,

   

  A Cofidis mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja továbbá annak a vállalkozás Lízingbevevőnek az adatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. Ez a fenti adatokon kívül az alábbi adatok átadását jelenti:

  a) ezen feltételek bekövetkezésének időpontja,

  b) ezen feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,

  c) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege,

  d) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja,

  e) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,

  f) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme,

  g) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,

  h) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.

  Késedelmes tartozás esetében a KHR a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől számított öt évig kezeli.

  A KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében céljából további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja.

  KÖZÖS SZABÁLYOK

  A KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezetnél Lízingbevevő  jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely pénzügyi szervezet adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, Lízingbevevő  korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A pénzügyi szervezet a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a pénzügyi szervezetnek, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja a kérelmezőnek.

  Lízingbevevő  jogosult kifogást tenni adatainak a KHR-be történt átadása, azoknak a KHR-ben való kezelése ellen, és kérheti az adat helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz vagy ahhoz a pénzügyi szervezethez nyújthatja be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A pénzügyi szervezet, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a Lízingbevevőt  írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a pénzügyi szervezet a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – a Lízingbevevő   egyidejű értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni.

   

  A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről értesíti valamennyi olyan pénzügyi szervezetet, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzőenreferenciaadatot továbbított.

  A Lízingbevevő  keresetet is indíthat adatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetve helyesbítése vagy törlése céljából a lakóhelye szerinti illetékes járásbíróságnál

  a) amennyiben kérésére – az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően – nem kap tájékoztatást arról, hogy adatai szerepelnek-e a KHR-ben;

  b) kifogás eredményéről való tájékoztatás elmaradása esetén;

  c) kifogás eredményéről való tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül, amennyiben a tájékoztatás eredményével nem ért egyet.

  A tárgyalást a bíróság úgy tűzi ki, hogy az első tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő nyolc munkanapon belül megtartható legyen.

   

Van lehetőség elektronikus kommunikációra?

A Cofidis a Lízingbevevő elektronikus levélcíméről érkezett jognyilatkozatot, kérelmet abban az esetben jogosult elfogadni, illetve ilyen levélcímre abban az esetben küldhet - banktitkot is tartalmazó – levelet, választ, hozzá mellékelve dokumentumokat, amennyiben a Lízingbevevő ezt megelőzően – a lízingszerződésen, külön okiratba foglalt nyilatkozat vagy megállapodás alapján, vagy rögzített telefonbeszélgetés útján tett nyilatkozatával – hitelt érdemlő módon nyilatkozott a Cofidis felé elektronikus levélcíméről és a kapcsolattartás ezen módjához kifejezetten hozzájárult.

Az elektronikus levélcímre vonatkozó nyilatkozattételt követően a Cofidis joggal bízhat a Lízingbevevőtől származó – vagy tőle származóként megjelenő - minden rendelkezésben, jognyilatkozatban, és az ebből eredő kárért nem felelős a Lízingbevevő felé. Az elektronikus levéllel kapcsolatban felmerülő esetleges visszaélésekből eredő összes kockázatot a Lízingbevevő viseli; az ebből eredő károk, így különösen a banktitoknak minősülő adatok illetéktelen személy tudomására jutása, illetéktelen személy által történő használata és az adattovábbítás technikai hibái (pl. e-mail hiba) és az esetleges adatváltozások be nem jelentése, illetve a késedelmes bejelentése miatt keletkező károk kizárólag a Lízingbevevőt terhelik, a Cofidis az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

A Felek egymásnak a fentiek szerint megküldött értesítései/nyilatkozatai elektronikus levél esetén az elküldés napján minősülnek kézbesítettnek. Amennyiben az elektronikus úton történő küldés esetén hibaüzenet jelenik meg, a Cofidis a Lízingbevevőnek címzett küldeményét egyszerű postai küldeményként továbbítja.

Amennyiben a Lízingbevevő elektronikus levélcíme megváltozik, törlésre kerül, vagy egyébként nem kívánja használni, a Lízingbevevő a lehető leghamarabb köteles értesíteni a Cofidist, amelynek elmulasztásából eredő valamennyi kárt és kockázatot viselni köteles.

Amennyiben a Cofidisnek bárminemű kétsége merül fel a Lízingbevevő által elektronikus csatornán megküldött okiratban foglalt (ügyleti) szándékával kapcsolatban, jogosult az okiratot, kérelmet eredetben, eredeti aláírással ellátva bekérni. A Cofidis az okirat eredetben történő megérkezését megelőzően az abban foglaltakat nem köteles teljesíteni.